Go to Top

Απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο ασυνόδευτους ανηλίκους

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
– Οικονομικών
– Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: Απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο ασυνόδευτους ανηλίκους

Στη χώρα μας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο, ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε ετών επιθυμεί να απασχοληθεί σε εργασίες συμβατές με την ηλικία τους. Ωστόσο για τις περιπτώσεις εκείνες που στερούνται νόμιμου κηδεμόνα ή επιτρόπου, περιπτώσεις που αποτελούν και την πλειοψηφία, η προοπτική αυτή είναι αδύνατη. Και τούτο γιατί απαιτείται από τις αρμόδιες ΔΟΥ να συνυποβληθεί μαζί με το έντυπο Μ1 και το έντυπο Μ7 του TAXIS, στο οποίο δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου ούτως ώστε να διασυνδέεται το ΑΦΜ του ανηλίκου με το ΑΦΜ του επιτρόπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Παράλληλα ζητείται από τους ανήλικους αλλοδαπούς η υποβολή μεταξύ των δικαιολογητικών και επικυρωμένων πιστοποιητικών γέννησης από τις χώρες καταγωγής τους, όπου συχνά μια τέτοια αποστολή είναι αδύνατη εξαιτίας της αδυναμίας της αλλοδαπής διοίκησης να τα χορηγήσει, όπως π.χ από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 2515/1997 προβλέπεται η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στις ενώσεις προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) « … ορίζεται ότι η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος τους στη χώρα ήτα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές…». Ακόμη σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο «…γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το Δελτίο Ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά γίνονται αποδεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο…»

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την αρμοδιότητα χορήγησης ΑΦΜ σε αλλοδαπούς μη επιτηδευματίες, που έχουν εκδοθεί στις 2.4.2009 από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Μητρώου της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων (αριθ. Πρωτ.1036193/83/0006Γ) προβλέπεται ότι: «….τα πάσης φύσεως νομιμοποιητικά έγγραφα των αλλοδαπών, όπως περιγράφονται ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έχουν λήξει, αποτελούν δημόσια έγγραφα, συνάγεται η υποχρέωση της Διοίκησης να δέχεται τα δηλωθέντα στοιχεία, που αναγράφονται σ’ αυτά. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, η διευθέτηση των υποθέσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται εκ μέρους των Δ.Ο.Υ., με την αποδοχή των αναγραφόμενων στα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα στοιχείων και επιπρόσθετα με τη χρήση της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 εκ μέρους των συναλλασσομένων, πέραν των δηλώσεων – αιτήσεων Μ1………, έντυπα ΤΑΧΙS, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου προς τις Δημόσιες και Διοικητικές Αρχές, με ειδικές διατάξεις».

Στις ίδιες ως άνω οδηγίες προβλέπεται «γ. Γενικά επισημαίνεται, ότι η χορήγηση ΑΦΜ, και ειδικά στα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, αποτελεί προϋπόθεση για παρεπόμενες έννομες σχέσεις τους με την Διοίκηση, στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4375/2016 οι αιτούντες διεθνή προστασία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ΄ του ΠΔ 113/2013 (Α΄146) και του άρθρου 41 παρ. 1 (δ) του ν. 4375/2016 και του άρθρου 8 παρ. 1 στ στ. δ’ του ΠΔ 114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Τέλος σχετικά με την εργασία ανηλίκων η διάταξη του άρθρου 136 ΑΚ ορίζει ότι ο ανήλικος που συμπλήρωσε το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του μπορεί με τη γενική συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του, να συνάψει σύμβαση εργασίας ως εργαζόμενος. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 5 παρ. 2 και 5, 6 παρ. 1, 8 παρ.1, και 15 του ν.1837/1989 προκύπτουν τα εξής: Για την εργασία των ανηλίκων ισχύουν διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα, η μη τήρηση των οποίων ναι μεν καθιστά άκυρη τη σύμβαση εργασίας, οι ανήλικοι όμως διατηρούν απέναντι στον εργοδότη τους όλα τα δικαιώματα που θα είχαν αν η σύμβαση εργασίας ήταν έγκυρη (άρθρο 15). Ειδικότερα επιτρέπεται η ανάθεση εργασίας που δεν είναι επικίνδυνη και δεν επιβαρύνει τη σωματική ή την ψυχική τους υγεία (άρθρο 2 παρ.1 και 2) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εφοδιαστεί με βιβλιάριο εργασίας ειδικό για τη συγκεκριμένη εργασία (άρθρο 8 παρ.1). Χωρίς το βιβλιάριο αυτό η απασχόλησή τους είναι απαγορευμένη.

Είναι προφανές ότι όσο οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν μπορούν να εκδώσουν ΑΦΜ ελλοχεύει ο κίνδυνος της προώθησής τους στην ανασφάλιστη εργασία με όρους που συχνά οδηγούν στην εκμετάλλευσή τους.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε:

– να είναι δυνατή η έκδοση ΑΦΜ στους ασυνόδευτους ανηλίκους, που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να εργαστούν και στερούνται νόμιμου εκπροσώπου

– να αναπληρώνεται το πιστοποιητικό γέννησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999 από υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού στις περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης του από τη χώρα καταγωγής.
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Ακριώτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτου Ελένη

Βάκη Φωτεινή

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Θελερίτη Μαρία

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καΐσας Γεώργιος

Καματερός Ηλίας

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Καστόρης Αστέριος

Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

Κυρίτσης Γεώργιος

Λάππας Σπυρίδωνας

Μανιός Νικόλαος

Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Μπαλαούρας Γεράσιμος

Μπαλτάς Αριστείδης-Νικόλαος-Δημήτριος

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Πάλλης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Πρατσόλης Αναστάσιος (Τάσος)

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Συρίγος Αντώνιος

Φίλης Νικόλαος

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία

Ψυχογιός Γεώργιος

Σύνδεσμος Ερώτησης