Go to Top

Υλοποίηση ενός πανελλαδικού προγράμματος μεγέθυνσης της οικονομίας με δημόσιες επενδύσεις στην παραγωγή και διάθεση λιπασμάτων, βιοαερίου, θερμότητας και ανακυκλωμένου νερού από αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και γεωργικών

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τους κ. κ. Υπουργούς: Οικονομικών / Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού / Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Με την αρ. 1965/15/12.2015 ερώτησή μας θέσαμε υπόψη των κ.κ Υπουργών ότι στη Ζυρίχη λειτουργεί τεχνολογία αιχμής και καινοτομίας με αντικείμενο τη συνδυασμένη παραγωγή βιοαερίου, θερμότητας, ηλεκτρισμού, ανακυκλωμένου νερού και γεωργικών λιπασμάτων από α) μονάδα αναερόβιας (με ζύμωση – σήψη λυματολάσπης) επεξεργασίας αστικών λυμάτων και β) μονάδα επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων (βιομάζα) αστικών και γεωργικών αποβλήτων.

Σημειωτέον ότι το παραγόμενο από τις δύο αυτές μονάδες βιοαέριο οδηγείται σε μια τρίτη μονάδα στην οποία ομογενοποιείται και εν συνεχεία διοχετεύεται στο κεντρικό δίκτυο όπου και ενώνεται με το ορυκτό αέριο, αφού και η Ελβετία (όπως η Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία) διαθέτουν τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου συμβατού με το ορυκτό αέριο, ως προς τη χρήση του σε κίνηση και θέρμανση. Επιπρόσθετα, η διεθνής βέλτιστη πρακτική της Ζυρίχης επιλέχτηκε στην εν λόγω πρόταση, επειδή η Ελβετία α) διαθέτει από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίως, β) είναι πυκνοκατοικημένη και διαθέτει πυκνό βιομηχανικό δίκτυο με υψηλό δείκτη βιομηχανικών λυμάτων (λχ φαρμακοβιομηχανία), γ) οι λεκάνες απορροής των υδάτων απολήγουν σε λίμνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τουριστικά, και δ) η επεξεργασία των αστικών λυμάτων και η διαχείριση του νερού διενεργείται από δημοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας οι οποίες ελέγχονται και λογοδοτούν στα αυτοδιοικούμενα καντόνια.

Επομένως, τα Υπουργεία ανάλογα με την αρμοδιότητα τους θα μπορούσαν να εντάξουν στο επικείμενο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας τη λειτουργία ευάριθμων μονάδων αναερόβιας (με ζύμωση – σήψη) επεξεργασίας αστικής λυματολάσπης και αστικών – γεωργικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, τουλάχιστον στο 1/3 των δήμων της χώρας.
Οι μονάδες αυτές μπορούν να προμηθεύουν:
α) τους αγρότες με λίπασμα σε τιμή κόστους παραγωγής,
β) τους αγρότες και τις ξενοδοχειακές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων και μικρών καταλυμάτων) με δωρεάν ανακυκλώσιμο νερό,
γ) να παρέχουν δωρεάν θέρμανση σε δημοτικά κτίρια και σε ξενοδοχεία με δυνατότητα λειτουργίας των τελευταίων και κατά την χειμερινή περίοδο,
δ) να παρέχουν δωρεάν βιοαέριο για τις ανάγκες των δήμων, των φτωχών νοικοκυριών και των νοικοκυριών σε ορεινές περιοχές, αποτρέποντας μ’ αυτό τον τρόπο την υλοτόμηση που αφανίζει τα δασικά αποθέματα, λόγω της εξίσωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με εκείνο της κίνησης, αλλά και προκαλεί σημαντικά προβλήματα με την αιθαλομίχλη.

Ένας ενδεικτικά προτεινόμενος σχεδιασμός για την επίτευξη των παραπάνω θα μπορούσε έχει να τα εξής ειδικότερα βήματα:

(1) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Καντόνι της Ζυρίχης με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίων κατασκευής μονάδων αναερόβιας (ζύμωση-σήψη) επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε πολλούς δήμους της χώρας. Τα εν λόγω σχέδια θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: α) κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης (ταμιευτήρων) ανακυκλώσιμου νερού σε μη αρδεύσιμες περιόδους, β) δικτύων μεταφοράς αποκλειστικά και μόνο βιομηχανικών λυμάτων και λυμάτων με ένταση τοξικότητας, γ) μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων αερόβιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε αναερόβια επεξεργασία, δ) κατασκευή μονάδων αναερόβιας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων.

(2) Ως ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να προβλεφθεί για κάθε μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων και η σύσταση μιας εταιρείας με μετόχους α) τον αντίστοιχο δήμο, β) το ελληνικό δημόσιο (μέσω της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ) κατά 51%.
Όπως θα δείξουμε παρακάτω, η προαναφερθείσα προγραμματική πρόταση παραγωγικής ανασυγκρότησης και μεγέθυνσης με οφέλη που διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και επηρεάζει θετικά τον αγροτικό πληθυσμό, τα φτωχά νοικοκυριά, τις ανάγκες σε ενέργεια των ΟΤΑ Α’ βαθμού, το ελληνικό δημόσιο αλλά και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της χώρας εντάσσεται πολλαπλώς (δηλαδή σε περισσότερες από μία επενδυτικές προτεραιότητες) τόσο α) του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) όσο και β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠ Αν ΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.

Σημειώνουμε ότι η πολλαπλή ένταξη της προγραμματικής πρότασης που προαναφέραμε σε περισσότερες από μία επενδυτικές προτεραιότητες των ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠ Αν ΕΚ θέτει και προτεραιότητα χρηματοδότησης αυτής της πρότασης σε σχέση με άλλες προγραμματικές προτάσεις, όπως αυτές παρατίθενται λχ στις δράσεις που αναφέρουν τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ειδικότερα:
Συγκεκριμένα παρατηρείται ως προς την ένταξη και χρηματοδότηση της προγραμματικής πρότασης στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ:

(1) Η ανωτέρω προγραμματική πρόταση εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4a, β) 6f, γ) 4b, δ) 4c και ε) 6g του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος. Όμως, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΠ18111/23.12.2015) δεν εντάσσει την εν λόγω προγραμματική πρόταση προαναφερθείσες επενδυτικές προτεραιότητες.

(2) Η προαναφερόμενη προγραμματική πρόταση εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα α) 1b) και β) 3a) του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος. Όμως, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΠ18111/23.12.2015) δεν εντάσσει την εν λόγω πρόταση στην επενδυτική προτεραιότητα που προαναφέραμε, αν και στοιχειοθετεί τεχνολογική καινοτομία, δεδομένου ότι το παραγόμενο βιοαέριο από τις προαναφερθείσες δύο μονάδες μεταφέρεται σε μια τρίτη μονάδα στην οποία ομογενοποιείται και εξισώνεται από άποψη χρήσης με το ορυκτό αέριο. Επίσης, η εν λόγω προγραμματική πρόταση βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα μικρών γεωργικών και τουριστικών επιχειρήσεων, επειδή εξασφαλίζει δωρεάν προμήθεια ανακυκλώσιμου νερού, θερμότητας, αερίου και λιπασμάτων σε τιμή κόστους παραγωγής.

Αντίστοιχα ως προς την ένταξη και χρηματοδότηση της προγραμματικής πρότασης στις επενδυτικές προτεραιότητες του Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”:

(1) Η προαναφερθείσα προγραμματική πρόταση εντάσσεται στην επενδυτική προτεραιότητα α) 4γ, β) 4ζ, γ) 5α και δ) 6β του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.
Όμως, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οδηγεί σε εξοικονόμηση ορυκτής ενέργειας (πετρέλαιο και λιγνίτη). Επίσης, η χρήση ανακυκλωμένου νερού από γεωργικές και τουριστικές επιχειρήσεις κατά την θερινή περίοδο μειώνει τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής – ξηρασίας και ανομβρίας.

(2) Η προαναφερόμενη προγραμματική πρόταση εντάσσεται – στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14 – α) στον θεματικό στόχο 6 και β) στην επενδυτική προτεραιότητα 6α, γ) στους επιμέρους Ειδικούς Στόχους 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος.Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1) Γιατί δεν εντάσσουν τις προαναφερθείσες προγραμματικές προτάσεις στις επενδυτικές προτεραιότητες που αναφέρονται παραπάνω; Γιατί συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ( ΑΠ18111/23.12.2015) εντάσσει την εν λόγω προγραμματική πρόταση μόνον στον Ειδικό Στόχο 27 παραλείποντας την ένταξη και χρηματοδότησή της στο πλαίσιο των υπόλοιπων Ειδικών Στόχων που προαναφέρθηκαν, γεγονός που αντιβαίνει: α) στις προγραμματικές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ για την απαγόρευση της καύσης των αποβλήτων αλλά και β) στις στρατηγικές επιδιώξεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων;

2) Πώς σκοπεύουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν ένα πανελλαδικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παραγωγής και διάθεσης βιοαερίου, θερμότητας, γεωργικών λιπασμάτων και ανακυκλωμένου νερού από αναερόβια επεξεργασία αστικών λυμάτων και βιοαποδομήσιμων γεωργικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και για την κάλυψη των αναγκών που προαναφέρθηκαν;
Οι ερωτώντες βουλευτές


Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
Αυλωνίτου Ελένη
Βάκη Φωτεινή
Γάκης Δημήτριος
Γιαννακίδης Ευστάθιος
Δέδες Ιωάννης
Εμμανουηλίδης Δημήτριος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Θηβαίος Νικόλαος
Καρακώστα Ευαγγελία
Κατριβάνου Βασιλική
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα
Λάππας Σπυρίδων
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουμουλίδης Θεμιστοκλής
Μουσταφά Μουσταφά
Μπγιάλας Χρήστος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Πρατσόλης Αναστάσιος
Πάλλης Γεώργιος
Πάντζας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπαφιλίππου Γεώργιος
Ρίζος Δημήτριος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Σεβαστάκης Δημήτρης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σύνδεσμος Ερώτησης

, , ,